ba

กิจกรรมภาควิชาการตลาด

ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามได้มีการจัดกิจกรรมภาควิชา เพื่อรองรับนโยบายด้านต่างๆ ของภาควิชา ดังนี้
ผังกิจกรรมของภาควิชาการตลาด
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการเรียนการสอน
ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ แก่สังคม
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และประกันคุณภาพ
 
 
 
 
 
 
1.โครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาผุ้ช่วยวิจัย
1.โครงการงานวิจัยองค์ความรู้
1.โครงการร่วมแสดงความยินดีรุ่นพี่บัณฑิตปี2556
2.โครงการสายสัมพันธ์ภาควิชาการตลาดครั้งที่13
3.โครงการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่(โดยน.ศ.)
4.โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
5.โครงการน้อมรำลึกถึงพระคุณครูและไหว้ครู
6.โครงการร่วมหล่อเทียนพรรษา
1.โครงการพัฒนาคณาจารย์ภาควิชาการตลาด

ปีการศึกษา 2558

การศึกษาดูงาน ณ บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด 25 มีนาคม 2559

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่สนใจการลงทุน 2559

โครงการแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการสายสัมพันธ์ภาควิชาการตลาดครั้งที่15

ปีการศึกษา 2559

โครงการการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการตลาด

You are here: Home หน่วยงานภายใน ภาควิชาการตลาด กิจกรรมภาควิชา