ba

ดร.สมพร ปานยินดี
สถานที่ห้องทำงาน : 12-905
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229
ดร. สมพร ปานยินดี
สถานที่ห้องทำงาน : 12-905
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229

ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
สถานที่ห้องทำงาน : 15 - 204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
สถานที่ห้องทำงาน : 5 - 202
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5226

อาจารย์ โสภิดา ทะสังขา
สถานที่ห้องทำงาน : 12 - 905
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229,5241

อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา
สถานที่ห้องทำงาน : 19-1
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5306,5307,5308
ดร. ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
สถานที่ห้องทำงาน : 12-901
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230

อาจารย์ สุวิจักขณ์ บุญมี
สถานที่ห้องทำงาน : 12-901
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230

อาจารย์ ประพันธ์ จันทร์เสมา
สถานที่ห้องทำงาน : 14-406
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5176
You are here: Home ทำเนียบบุคลากร ภาควิชาการจัดการทั่วไป