ba

ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญา

 
     “ปญฺญา นรานํ รตนํ”  ซึ่งหมายความว่า  “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”
 
ปณิธาน
 
      มหาวิทยาลัยสยามมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตมีความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในบริบทของโลกาภิวัฒน์
You are here: Home เกี่ยวกับคณะ ปรัชญา/ปณิธาน