ba

โครงการ การอบรมหลักสูตร SIC มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2556 นักศึกษาสาขาการเงินฯ เข้าร่วมโครงการ 3 คน สามารถสอบผ่าน 1 คน คือ นางสาววริศรา สัจจะเทพ และอยู่ระหว่างการสอบใบอนุญาต 16 คน

alt

alt

alt

You are here: Home ข่าว/ประกาศ ข่าวผลงานคณะ/กิจกรรมคณะ กิจกรรมคณะ หน่วยงานภายใน ภาควิชาการเงินและการธนาคาร กิจกรรมภาควิชาการเงินและการธนาคาร