ba

กิจกรรมโครงการ แนะนำนักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตร2559

งานแนะนำนักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตร (สาขา) คณะบริหารธุรกิจ
เป็นการแนะนำให้ความรู้แก่นักศึกษาที่กำลังจะเลือกหลักสูตร(สาขา) เพื่อจะได้มีความเข้าใจและเลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบได้อย่างถูกต้อง

You are here: Home ข่าว/ประกาศ ข่าวผลงานคณะ/กิจกรรมคณะ กิจกรรมคณะ กิจกรรมโครงการ แนะนำนักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตร2559