ba

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)สาขาวิชาการตลาด

          มุ่งเสริมความสามารถทางด้านการวางแผน และการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดที่ทันสมัย และฝึกฝนทักษะทางด้านการวิจัยตบาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารการตลาด การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการตลาด การแข่งขันทางธุรกิจทำให้การตลาดเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ บัณฑิตสาขาการตลาดเลือกประกอบอาชีพได้มากมายไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางการตลาด การขาย การบริการ การวิจัยตลาด การบริหารตราสินค้า ลูกค้าสัมพันธ์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

กดเพื่อดูหลักสูตรการเรียน

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556-ปัจจุบัน

You are here: Home หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด