ba

โครงการ New Breed @ U-Net 2013 ด้านอนุพันธ์

1. โครงการ New Breed @ U-Net 2013 ด้านอนุพันธ์ มีนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารเข้าร่วมโครงการ 19 คน และสอบผ่าน 2 คน คือ

- นางสาวจารุวรรณ แก้วพรม นักศึกษาปริญญาโท MBA

- นายนราวิชญ์ เอนกบุญทวีโชค

alt alt