ba

ดร. ชลิศา รัตรสาร

alt

คุณวุฒิการศึกษา

ปร.ด. สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บธ.บ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

 

ประสบการณ์การทำงาน

2552 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2540 – 2551 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2540 เจ้าหน้าที่กิจการสาขา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
2539 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
2538 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท Joint Venture BBCD

 

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสัมมนา

 • Thai - Laos Trading in the Cultural Dominance Context (Transborder Issue in the Sub – Regional Greater Mekong River)
 • การค้าไทย – ลาว ในบริบทของการครอบงำทางวัฒนธรรม เอกสารประกอบการประชุมระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
 • The Study of Thai – Laos Trading at the 3rd point of Mekong River construction in the Eco – Cultural Context, Thai Studies Conference, Thammasat University, 9th – 11th January, 2007
 • การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของท่าเรือพาณิชย์ไทยและเวียดนาม เอกสารประกอบการประชุมผลงานด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดือนมีนาคม 2551

เอกสารประกอบการสัมมนา

 1. การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพโลจิสติกส์ด้านการขนส่งที่ท่าเรือกรุงเทพ – ท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรือดานัง ตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) (2550)
 2. การศึกษาการค้าไทย – ลาว ณ จุดที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ในบริบทของวัฒนธรรมเศรษฐกิจ (จังหวัดนครพนม – แขวงคำม่วน) ตีพิมพ์ลงในวารสารยุโรปศึกษา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) (2550) และวารสารสยามวิชาการ (2550)
 3. ทัศนคติของผู้เรียนในการศึกษาวิชา 133 – 304 การตลาดระหว่างประเทศ ตีพิมพ์ลงใน วารสารสยามวิชาการ (มหาวิทยาลัยสยาม) ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2549)
 4. การค้าไทย – ลาว : ความพึ่งพาที่ไทยให้ลาว ตีพิมพ์ลงในวารสารสยามวิชาการ (มหาวิทยาลัยสยาม) ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (2548)
 5. การค้าไทย – ลาว ในบริบทของการครอบงำทางวัฒนธรรม ตีพิมพ์ลงในวารสารเอเชียปริทัศน์ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2549)
 6. การค้าไทย – ลาว ในบริบทของการครอบงำทางวัฒนธรรม ตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (2548)
 7. นิเวศน์วิทยาแนวลึกกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Deep Ecology and Sustainable Development) ตีพิมพ์ลงในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (2548)

 

งานวิจัย

 1. “ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ระหว่างไทย – สปป.ลาว กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม – แขวงคำม่วน และ จังหวัดเชียงราย – แขวงบ่อแก้ว” พ.ศ.2554
 2. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (ระหว่าง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย - เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว – เมืองคุนหมิง ประเทศจีน) พ.ศ.2552
 3. งานวิจัยทุติยภูมิ เรื่อง ศักยภาพการเติบโตของตลาดสินค้าแปรรูปประมงชายฝั่งทะเล เสนอ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พ.ศ.2552
 4. งานวิจัยทุติยภูมิ เรื่อง การศึกษาศักยภาพความเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (1 ใน 9 เรื่อง) เสนอ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พ.ศ.2550
 5. การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพโลจิสติกส์ด้านการขนส่งที่ท่าเรือกรุงเทพ – ท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรือดานัง งบประมาณของสำนักวิจัย ม.สยาม 10,000 บาท พ.ศ.2551
 6. การศึกษาการค้าไทย – ลาว ณ จุดที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ในบริบทของวัฒนธรรมเศรษฐกิจ งบประมาณของสำนักวิจัย ม.สยาม 30,000 บาท พ.ศ.2550

 

งานวิจัยในชั้นเรียน

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี งบประมาณ 6,000 บาท
 2. ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา งบประมาณ 5,000 บาท
 3. ทัศนคติของผู้เรียนในการศึกษาวิชา 133 – 304 การตลาดระหว่างประเทศ งบประมาณของสำนักวิจัย ม.สยาม 4,500 บาท

 

ดุษฎีนิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก)

 • การค้าไทย – ลาว ในบริบทการครอบงำทางวัฒนธรรม (Thai – Laos Trading in the Cultural Dominance Context)

 

ภาคนิพนธ์ (งานวิจัยระดับปริญญาโท)

 • แนวโน้มความเติบโตของบัญชี Non – Resident Baht Account ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการทางการเงิน

 

งานบริหาร

 • จัดอบรมโลจิสติกส์เชิงปฏิบัติการระยะสั้น
 • จัดประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

 

ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
  38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163
โทรศัพท์ 089-6162732
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวปริยกร ไพรบึง

alt

อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์ นำนางสาวปริยกร ไพรบึง จบบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ1 และได้ทุนไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อรับมอบปริญญาบัตร เนื่องจากไม่สามารถมาร่วมงานรับปริญญาที่ผ่านมา

alt

alt

You are here: Home หน่วยงานภายใน ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ